Không gian Nhân quyền

Organization type
NGO
Main activity
Education

Human Rights Space – Không gian Nhân quyền được thành lập vào tháng 7/2016 là một không gian mở của các cá nhân và tổ chức quan tâm và hoạt động nhằm thúc đẩy, bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam, hướng tới xây dựng một xã hội bình đẳng, tự do và tôn trọng nhân phẩm của tất cả mọi người.

Sharing is caring:
Feedback helps us improve:
  (rating: 0 - 0 votes)
Organization links
Headquarter

Geographical scope of work/action

National

Region or country(s) of operation

Vietnam

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »