3 results found
Campaign  |   Campaign/outreach  |   Digital activism  |  

The CYRILLA (Cyberrights Research Initiative and Local Legal Almanac) Collaborative is a global initiative that seeks to map and analyze the evolution and impacts of legal frameworks in digital environments. At its core, CYRILLA organizes and makes accessible legislation and case law that affects human rights in digital environments so that a wide range of…

Feedback helps us improve:
  (rating: 0 - 0 votes)
NGO  |   Education  |   Legal framework  |  

Human Rights Space – Không gian Nhân quyền được thành lập vào tháng 7/2016 là một không gian mở của các cá nhân và tổ chức quan tâm và hoạt động nhằm thúc đẩy, bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam, hướng tới xây dựng một xã hội bình đẳng, tự do và tôn trọng nhân…

Feedback helps us improve:
  (rating: 0 - 0 votes)

Una biblioteca digital con una colección enfocada de recursos en línea (es decir, artículos, informes) sobre temas que van desde la violencia en el lugar de trabajo a la historia de los sindicatos.

Feedback helps us improve:
  (rating: 0 - 0 votes)
Translate »